ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

BACHBLOESEMSONLINE.BE - DE BOSRANK

Ondernemingsgegevens: 
De Bosrank - Bachbloesemsonline.be
Kleine Hoolstraat 11
3540 Herk-de-Stad
België

 

BTW Nr: BE 0 696 530 175
suzanne@bachbloesemsonline.be
013 55 41 57

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van De Bosrank - Bachbloesemsonline.be, te Herk-de-Stad, Kleine Hoolstraat 11 (België) Maatschappelijke Zetel: Kleine Hoolstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad, Ondernemingsnr: 0696 530 175 - BTW BE 0 696 530 175, biedt haar klanten de mogelijkheid om Bachbloesems en toebehoren online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Bachbloesemsonline.be –De Bosrank. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van www.Bachbloesemsonline.be.be houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk doorDe Bosrank aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bachbloesemsonline.be –De Bosrank niet. Bachbloesemsonline.be –De Bosrank is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bachbloesemsonline.be –De Bosrank is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Wij leveren enkel aan particuliere klanten in het buitenland. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bachbloesemsonline.be –De Bosrank. Bachbloesemsonline.be –De Bosrank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving op rekeningnummer BE 62 2350 1925 9461
- via rembours

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Bachbloesemsonline.be –De Bosrank. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
Bachbloesemsonline.be – De Bosrank is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bachbloesemsonline.be –De Bosrank. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bachbloesemsonline.be –De Bosrank te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

De Bosrank beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Bachbloesemsonline.be –De Bosrank  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Verzendkosten

De bijdrage in de verzend- en administratiekosten bedraagt 5,00 Euro per bestelling (in België). Als bij een bestelling niet alle producten in voorraad zijn, worden de na geleverde artikelen zonder verzendkosten verzonden. Voor leveringen naar adressen in  Nederland, Duitsland en Frankrijk bedragen de verzend- en administratiekosten 9,50 Euro per bestelling.

Bij bestellingen boven 50 Euro worden geen verzendkosten gerekend in België. Bij bestellingen boven 200 Euro worden geen verzendkosten gerekend naar adressen in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De bijdrage voor verzending onder rembours bedraagt 9,50 Euro.

Artikel 8: Levering

- Bij levering onder rembours gebeurt de verzending van de bestelde producten ten laatste binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelorder.

- Voor de bestellingen betaalt via overschrijving gebeurt de verzending ten laatste binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.

- Voor de bestellingen betaalt via PayPal of Bancontact gebeurt de verzending ten laatste binnen 2 werkdagen.

- In uitzonderlijke gevallen, wanneer de producten niet meer in voorraad zijn, gebeurt de verzending zo spoedig mogelijk.

- Voor leveringen naar Nederland, Duitsland en Frankrijk dient u rekening te houden met een paar dagen extra leveringstijd.

- Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld, met opgave van de aard van de klacht ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bachbloesemsonline.be – De Bosrank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in de prijzen of voorwaarden.


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Bachbloesemsonline.be –De Bosrankmee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen (minstens 14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Bachbloesemsonline.be –De Bosrank klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Bachbloesemsonline.be –De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad. De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bachbloesemsonline.be –De Bosrankzich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

-  betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

-  betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

- betreffende de levering van boeken, cursussen, pdf-files.

Artikel 10: Privacy

Bachbloesemsonline.be –De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese wet AVG/GDPR welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of dat wij wettelijke verplicht zijn.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bachbloesemsonline.be –De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

- De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden.

- Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is.

- U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Bachbloesemsonline.be – De Bosrank.

- De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bachbloesemsonline.be – De Bosrank rust.

Bachbloesemsonline.be – De Bosrank zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Bachbloesemsonline.be – De Bosrank eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. Bachbloesemsonline.be – De Bosrank kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Bachbloesemsonline.be – De Bosrank bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bachbloesemsonline.be – De Bosrank  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bachbloesemsonline.be – De Bosrank streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysiek kantoor als op het netwerk van Bachbloesemsonline.be – De Bosrank. Bachbloesemsonline.be – De Bosrank draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Bachbloesemsonline.be – De Bosrank behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u ons contacteren op Bachbloesemsonline.be – De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad.

Artikel 11: Disclaimer

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De tips en informatie van deze website zijn uitsluitend informatief en zijn niet bedoeld om in plaats van een behandeling door een arts te komen. Bachbloesemsonline.be - De Bosrank levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Bosrank de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bachbloesemsonline.be- De Bosrank kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website en producten van Bachbloesemsonline.be, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Al onze producten in onze shop zijn natuurproducten. Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en zijn veilig in gebruik. 

Bachbloesemsonline.be – De Bosrank raadt iedereen die gezondheidsklachten heeft en/of medicijnen gebruikt welke door zijn/haar arts voorgeschreven zijn eerst contact op te nemen met zijn/haar arts alvorens om het even welk natuurproduct te gaan gebruiken. Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen eerst hun arts te raadplegen. 
Hierdoor is het gebruik van onze producten altijd voor eigen risico, aangezien wij van op afstand geen situatie kunnen inschatten. Onze producten kunnen en mogen, indien nodig, geen vervanging zijn van doktersadvies. Raadpleeg bij ernstige klachten altijd een arts. Bachbloesemsonline.be.be –De Bosrank raadt iedereen aan, om alvorens om het even welke alternatieve therapie te starten, eerst een arts te raadplegen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bachbloesemsonline.be - De Bosrank geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Bachbloesemsonline.be - De Bosrank kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bachbloesemsonline.be - De Bosrank verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik van websites die u via externe links op onze site bereikt.
Wij bieden deze links enkel ter informatie aan. De Bosrank kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortkomt uit de inhoud van andere websites. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen, privacy en reglementeringen.
De links naar andere sites betekent niet dat De Bosrank akkoord gaat met de inhoud van deze sites. Het opnemen van deze links wijst evenmin op enig verband of partnerschap met deze sites.
Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij gebruiken enkel ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: u bestelling goed laten verlopen, instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies (First party cookies).

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bachbloesemsonline.be –De Bosrank om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Klantendienst

De Bachbloesemsonline.be –De Bosrank klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)13 55 41 57, via e-mail op suzanne@Bachbloesemsonline.be.be of per post op het volgende adres Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad België 

Informatiepunt over de rechten van de consument:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

De Bosrank. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Bachbloesemsonline.be –De Bosrank kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.